Jesus Kristus, verdens frelser
Jesus Kristus - skaper, frelser og dommer

Jesus kommer tilbakeFrelsesplanen

De fleste mennesker har fundert over meningen med livet. Hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her på jorden, og hvor går vi etter døden? Her finner du en kort oversikt over Guds plan for deg og alle andre mennesker.

Det førjordiske liv - og livet på jorden
Før jorden ble til, eksisterte alle mennesker som ånder i Guds nærhet. Gud fremla en frelsesplan som skulle gi alle muligheten til å utvikle seg mot fullkommenhet, leve i Guds nærhet i evighet og motta fullkommen lykke. Denne prosessen medførte å bli født på jorden med en fysisk kropp, møte prøvelser, medgang og motgang, utvikle tro, og selv frivillig velge å leve i henhold til Jesu bud og befalinger.

Jesus Kristus ble forutordinert til å sone for alle menneskers synder slik at de kunne omvende seg og derved ha mulighet til tilgivelse og frelse. Jordelivet er en prøvestand, en tid menneskene har fått til å utvikle seg med Guds hjelp.

Lucifer, eller Satan, gjorde opprør mot Gud og mot denne planen og ville ikke anerkjenne Jesu Kristi rolle som menneskenes frelser. På grunn av opprøret ble han kastet ut sammen med de åndene som valgte å følge ham. På den måten ble han Djevelen. Hans eneste mål er å motarbeide Guds plan og få alle mennesker like ulykkelige som han selv er.

Etter døden - åndeverdenen
Døden er en adskillelse av den fysiske kroppen som dør og ånden som lever videre for bestandig. Ånden går til en åndeverden der de som har levet rettferdig, får del i fred og lykke, mens de som har gjort ondt på jorden, vil lide. Denne todelingen med enten lykke eller sorg betegnes ofte som paradis og helvete, men er ikke en endelig tilstand. Evangeliet vil bli forkynt for de ånder som var forhindret fra å komme til tro i jordelivet, men valget vil ikke være enkelt ettersom det også her vil finnes falske forkynnere og falsk lære. Likevel vil alle med dette få sin rettferdige sjanse til å akseptere Guds plan og deres egen rolle i den.

Perioden i åndeverden er kun midlertidig, og varer frem til enten den første oppstandelse (ved Jesu tilbakekomst), eller til den andre oppstandelse (ved dommens dag), da vår tilstand i evigheten skal avgjøres. Oppstandelse er en gratis gave som vil gis til oss alle, fordi Jesus overvant døden slik at våre ånder kunne forenes med et udødelig legeme etter jordelivet. Frelse er også en gave, men forutsetter en tro på Kristus som fører til omvendelse.

Oppstandelsen og Dommen
Når Jesus Kristus kommer tilbake, vil den første oppstandelse finne sted. De rettferdige vil stå opp, blant annet for å delta i et arbeid som skal utføres i perioden mellom Jesu annet komme og dommens dag. Denne perioden kalles tusenårsriket. Da skal alt liv på jorden eksistere i fred og harmoni med hverandre. Stedfortredende arbeid i templer (dåp, evige ekteskap m.m.) vil utføres på vegne av dem som var forhindret fra å få dette utført i jordelivet.

De som gjennom tro aksepterer det stedfortredende arbeidet som blir gjort for dem, stiller deretter på lik linje med f.eks. evige familier som ble beseglet mens de levde på jorden. Guds plan gjør at alle mennesker skal få muligheten til å ta imot evangeliet, også dem som var forhindret fra det i jordelivet. En dag skal alle mennesker oppstå, noe som innebærer at ånden gjenforenes med det fysiske legeme (kroppen), men i en oppstanden, fullkommen og ikke-dødelig tilstand.

På dommens dag da alle skal stå til ansvar for sitt liv og for sin forvaltning. Man vil bli vurdert etter de muligheter og omstendigheter som man har hatt, og etter ens hjertes ønsker og intensjoner. Det vil ikke bli slik at de "gode" går til et himmelsk paradis og de "onde" til et evig helvete. Nyanseringen vil bli langt større og heller slik som beskrevet av Paulus når han sier at oppstandelsen vil være som solens, månens og stjernenes glans. (1. kor 15) På grunn av Kristi død og forsoning mottar derfor alle en passende grad av herlighet og lykke. Man blir ikke klassifisert bare som helt ond eller som helt god, men man mottar etter det liv man har levd og de muligheter man har hatt. Du kan lese mye mer om dette ved å klikke her.

Frelsen
Ethvert menneske må erkjenne at man trenger Jesus Kristus som Frelser for å kunne vende tilbake til Gud. Jesus er den avgjørende faktor for hvorvidt mennesket kan komme tilbake til Gud eller ikke. Han har tatt på seg alle menneskers feil, mangler, synd og smerter. Denne frelsesgaven får effekt for alle som aksepterer Ham som sin Frelser og velger å følge hans ord. Frelsen er en gave til alle mennesker som har en levende tro som bærer frukter i samsvar med de evner, muligheter og talenter som Gud har gitt oss. Gjennom Jesu Kristi egen kirke på jorden i dag, vil Herren best kunne veilede ethvert menneske til den veien som fører tilbake til Faderens nærhet og evig fremgang.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ledes i dag av Jesus Kristus gjennom en sann Guds profet, etter samme prinsipper som i gammel tid. Vi inviterer deg til å lære mer om vår Himmelske Faders plan ved å ta uforpliktende kontakt med en av kirkens lokale menigheter (du finner kontaktadresser ved å velge menighet fra menyen oppe til høyre her: www.jesu-kristi-kirke.no.www.kristus.no © 2005-2007


Send et postkort med Jesus
SEND ET POSTKORT

Bibelen på Internett
LES BIBELEN

Mormons bok på Internett
LES MORMONS BOK

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
JESU KRISTI KIRKE