Barmhjertigheten overvinner rettferdigheten


- på grunn av Kristi forsoning


Ønsker du å bli dømt rettferdig? Eller ønsker du barmhjertighet?


Mange krever rettferdighet hvis andre har behandlet dem dårlig. Dersom de selv har gjort noe galt, ønsker de derimot å bli vist barmhjertighet. Jesus sa: "Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet" (Matteus 5:7). Skriften forteller oss også at intet urent kan komme inn i Guds rike (3. Nephi 27:19, Joh.åp. 21:27). Hvem av oss er rene, altså uten synd? Ingen. Hvem kan da bli frelst i Guds rike? Rettferdighetens lov gjør alle mennesker til fortapte syndere, for evig utestengt fra himmelen. Uansett hva vi gjør kan vi ikke frelse oss selv. Hvis vi ikke innser vår fortapte stilling, vil vi heller aldri hverken erkjenne eller motta den forløsende barmhjertigheten og frelsen som finnes i Jesus.

Det umulige kravet kan overvinnes

For å komme hjem til Gud i det neste liv settes altså det umulige kravet at vi må være fullkomne og syndfrie. Siden vi alle gjør feil og da blir urene og ufullkomne, vil ingen av oss noensinne kunne kvalifisere til frelse gjennom egen innsats. En liten synd utelukker oss like effektivt som en stor. Men ja, det finnes det en løsning!

Det er her Jesu forsoning kommer inn i bildet. "Det skal ikke gis noe annet navn, heller ingen annen vei eller noe annet middel hvorved frelse kan komme til menneskenes barn, enn i og gjennom Den Allmektige Herre Kristi navn" (Mosiah 3:17). Vår himmelske Fader visste at vi ville feile, og at gode og dårlige valg dessuten var en nødvendig del av jordelivet for at vi kunne utvikle oss og lære. Derfor åpnet han en utvei gjennom sin frelsesplan. Jesus ble frivillig sendt til jorden for å ta på seg våre synder, for at de som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv (Joh 3:16). Alle som ser hen til Jesus i oppriktig tro, anger og omvendelse, vil få tilgivelse for sine synder, og dermed bli rene, fullkommengjort og rettferdiggjort. Våre feil blir vasket bort. Syndene blir strøket ut. Barmhjertighetens lov overvinner rettferdighetens lov. Dette er gode nyheter!

Dømmes etter våre gjerninger

Skriften sier at vi skal dømmes etter våre gjerninger og at det blir en rettferdig dom. Men ønsker vi egentlig å bli dømt etter våre gjerninger, på godt og vondt? Nei, vi både håper, ønsker og er fullstendig avhengige av en barmhjertig dom. En tilgivelsens og nådens dom. En dom som sier: "Dine synder er deg tilgitt, det er som om de aldri har skjedd." Uten barmhjertighet og nåde er vi alle fortapt, og må henvises til en lavere herlighetsgrad i det neste liv. Gjennom forsoningen blir vi derimot tildelt barmhjertighet, den vakreste og største gaven i verdenshistorien.

"Derfor skal enhver som omvender seg og ikke forherder sitt hjerte, ha krav på barmhjertighet gjennom min Enbårne Sønn til en forlatelse for sine synder, og disse skal gå inn til min hvile." (Alma 12:32). Ved nåde blir våre onde gjerninger vasket bort, slik at vi likevel kan bli funnet skyldfri ved dommen. Ja, våre onde gjerninger blir vasket bort gjennom en tro til omvendelse, og vi blir også belønnet for våre gode gjerninger som er gjort velvillig, uselvisk og i kjærlighet. "Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning." (Joh.åp. 22:12)

I Mormons bok forkynner Amulek følgende:

"14. Og se, dette er hele lovens betydning at hver minste del peker hen på det store og siste offer, og dette store og siste offer vil være Guds Sønn, ja, altomfattende og evig.

15. Og slik skal han bringe frelse til alle som tror på hans navn, for hensikten med dette siste offer er å tilveiebringe den inderlige barmhjertighet som overvinner rettferdigheten og tilveiebringer et middel for menneskene så de kan ha tro til omvendelse.

16. Og slik kan barmhjertigheten tilfredsstille rettferdighetens krav, og den innhyller dem i trygghetens armer, mens den som ikke utøver noen tro til omvendelse, blir utsatt for hele den lov som rettferdigheten forlanger. Derfor er den store og evige forløsningsplan bare tilveiebragt for den som har tro til omvendelse." (Alma 34:14-16)

Gud kaller på oss

I perioder i livet kaller Gud på oss gjennom Den hellige ånd. Den oppfordrer og inspirerer til å velge det gode, til tro og omvendelse. Noen ganger skjer det med en mild og stille hvisken, andre ganger med en gjennomtrengende røst fra ånd til ånd som ikke kan ignoreres. Han taler til oss gjennom hverdagslige opplevelser eller i situasjoner der vi er tvunget til å bryte med rutinene, gjennom svar på bønn, under faste, når vi leser i Skriften eller gjennom andre menneskers handlinger eller ord.

Stol på Herren

Herren ønsker å tilgi oss. Ikke bare en gang, men så mange ganger det er nødvendig. Jesus gir nye sjanser. Han ser hver enkelt av oss i den situasjonen vi er i, og han kjenner våre hjerters oppriktige ønsker. Hans kjærlighet er uendelig, og han gir oss ikke opp. Hans ønske og mål er å frelse oss, å bringe oss tilbake til himmelens hjem. "Se, deres synder er dere tilgitt, dere er rene for meg, derfor, løft deres hoder og fryd dere." (L&P 110:5)

Vi må stole på Kristus når han sier at barmhjertigheten overvinner rettferdigheten. Vi må tro. Tro på nåde, og tro på at vi faktisk mottar en fullstendig tilgivelse. Faderen har gitt Sønnen all makt til å frelse den som tror, omvender seg og setter sin lit til forsoningen. Han tilbyr kjærlighetens største gave til hver enkelt av oss. Inkludert deg.


Relaterte artikler:
Jesus – julens store midtpunkt
Hvem er Jesus Kristus?
Vil Gud tilgi deg?
Hvordan tilgi deg selv?
Jeg klarer ikke å tilgi

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.