Forskjellen mellom barnedåp og voksendåp


Oppfyller dåpsritualet for spedbarn hensikten med en kristen dåp?


Hva er dåpens betydning? Hva er Jesu Kristi Kirkes syn på barnedåp kontra voksendåp? Hvorfor ble Jesus Kristus døpt?

Dåp i Jesu Kristi Kirke (mormonere)

Hvorfor dåp ved nedsenkning?

Da Jesus levde på jorden ble han selv døpt av døperen Johannes. Jesus sa: "Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike." (Joh. 3:5). Hva er så dåpens betydning? Ordet dåp kommer av det greske ordet "baptismos" som betyr "nedsenkning i vann". Jesus ble selv døpt i elven Jordan, der det var mye vann. Dåpen symboliserer følgende:

 • Du viser for Gud og mennesker at du aksepterer Jesus Kristus som din Frelser.
 • Du viser også at du angrer og vender ryggen til dine tidligere feilgrep (synder), og lover å gjøre ditt beste for ikke å falle i synd igjen gjennom en levende tro på Kristus.
 • Nedsenkningen symboliserer en død og begravelse av ditt gamle liv, mens oppstigningen fra vannet symboliserer en oppstandelse til et nytt liv med Kristus - som en følge av ditt eget valg.
 • Som nydøpt har dine synder blitt vasket bort av dåpens vann. Du har fått tilgivelse for alle tidligere synder, og fremstår i et øyeblikks fullkommenhet og renhet. Det er en usedvanlig ren og vakker opplevelse.
 • Den hellige ånds gave

  Etter dåpen vil man bli gitt den Hellige Ånds gave ved håndspåleggelse av en prestedømsbærer. Deretter følger et liv der man av egen vilje har valgt å følge Jesus Kristus og leve i tråd med Hans evangelium og Guds plan for menneskene. Den Hellige Ånds gave vil i stor grad hjelpe den døpte til å gjøre rette og kloke valg i livet, men vi har fremdeles vår handlefrihet og vårt kjød er fremdeles svakt.

  Å bli døpt i seg selv betyr altså ikke at man aldri vil gjøre uheldige valg eller at man ikke vil synde igjen. Her kommer Kristi forsoning inn. Våre feil og mangler blir oss tilgitt dersom vi stadig omvender oss og prøver å forbedre oss med Herrens hjelp. Alle som har mottatt den Hellige Ånds gave har blitt lovet Åndens konstante veiledning - dersom man vil lytte til Åndens hvisken. "Husk at etterat I er forsonet med Gud, er det bare i og ved Guds nåde I blir frelst." (2. Nephi 10:4)


  Hvorfor er ikke barnedåp den dåp Bibelen forkynner?  Barnedåp mangler nedsenkningens symbolikk

  Dåpen er full av symbolikk. Det at hele kroppen skal dykkes under vann symboliserer at "syndene vaskes bort". I Jesu Kristi Kirke må man dukkes under vannet på nytt dersom f.eks. en arm stikker opp av vannet under nedsenkningen. Alle kroppsdeler skal være under vann. Ved barnedåp drypper man vann på babyens hode tre ganger, og mister dermed denne viktige symbolikken. Dåpens nedsenkning i vann symboliserer også Jesu død og oppstandelse. Vi kan si at dåpsfonten (som alltid skal plasseres under bakkenivået) symboliserer selve graven. Når man blir nedsenket i vannet symboliserer dette døden, og når man stiger opp av vannet, har man oppstått til et nytt liv i Kristus.

  Barnedåp mangler menneskets tro og omvendelse

  Dåpen viser at man ved sin handlefrihet selv har valgt å komme til Gud som en angrende synder, og at man selv velger å leve etter Jesu Kristi evangelium. Babyer eller små barn har ingen mulighet til å ta et slikt valg. Når de først er døpt som blir de heller ikke døpt på nytt som voksne. De fratas dermed retten og muligheten til å gjennom dåpen forplikte seg overfor Gud, seg selv og sine medmennesker til å leve et kristent liv. Kirkesamfunn som praktiserer barnedåp tilbyr gjerne en konfirmasjon for de døpte når de kommer i tenårene. Konfirmasjonen er ment som en "bekreftelse" av dåpen (på engelsk betyr ordet "confimation" rett og slett "bekreftelse"). En slik bekreftelse kan likevel aldri erstatte den kristne dåp. Den er i seg selv en erkjennelse av at barnet aldri var en bevisst deltaker i sin egen dåp.

  Barnedåp sier at små barn er syndige

  Opp gjennom århundrene har de katolske og lutherske kirkene som praktiserte barnedåp forkynt at små barn ville havne i helvete dersom de døde før de ble døpt. Jesu Kristi Kirke tar avstand fra dette. Små barn er uskyldige, kan ikke synde, og trenger hverken omvendelse eller tilgivelse. Jesus sa selv om barna: "La de små barn komme til meg ... for slike hører Guds rike til". Omvendelse fra synd og tilgivelse av synd står sentralt i dåpens betydning. Inntil barn blir store nok til å stå til ansvar for sine handlinger, har dåpen ingen mening eller effekt. Jesu Kristi Kirkes første profet i vår tid, Joseph Smith, fikk gjennom åpenbaring vite at menneskets ansvarsalder er 8 år, og at ingen skulle døpes før de har nådd denne alderen.

  I beste hensikt

  Vi vet at det i dag er mange foreldre i lutherske og katolske kirkesamfunn som fører sine små barn til dåpen i oppriktig tro om at de gjør det rette. De tar ansvar for sine barn og oppdrar dem i den kristne tradisjon i kjærlighet og i samsvar med sin kunnskap om evangeliet. Dette er prisverdig og godt. Samtidig forteller det også om mangel på kunnskap om hva den kristne dåp egentlig innebærer og om hva Jesus Kristus og hans apostler lærte om dåpen. Barnet er ikke syndig. Det kan ikke omvende seg og trenger heller ikke dåp. Når disse foreldrene døper sine spedbarn, synder de ikke. Mange prester som utfører barnedåp, erkjenner at det ikke var slik dåpen ble utført på Jesu tid, og at den ikke er "riktig" i forhold til det Bibelen lærer.

  Hva sier Mormons bok om barnedåp

  Mormons Bok inneholder klare ord om fenomenet "barnedåp". Årsaken til at dette i det hele tatt var et tema i Mormons Bok, er at det over 400 år etter Jesu død var en gruppe kristne som begynte å døpe sine barn blant det nephitiske folk. Det er meget interessant å merke seg at dette er det samme tidspunktet da kristne i Europa begynte denne praksisen! Profeten Mormon skrev en irettesettelse til disse kristne og kalte det hele en "stor feiltagelse", og at Herren kom til verden for å kalle syndere til omvendelse - ikke de rettferdige:

  "Deres små barn trenger hverken omvendelse eller dåp. Se, dåp er til omvendelse for å oppfylle budenen om syndsforlatelse. Men små barn lever i Kristus fra verdens begynnelse av. ...For hvor mange små barn er ikke døde uten dåp! Derfor, hvis små barn ikke kunne bli frelst uten dåp, må disse ha gått til et evig helvete. ...Det er fryktelig ugudelig å tro at Gud frelser ett barn fordi det er døpt, mens et annet må omkomme fordi det ikke er døpt. Ve dem som forvender Herrens veier på denne måten. Se, jeg taler med frimodighet, for jeg har myndighet fra Gud. ...Og den som sier at små barn behøver dåp, fornekter Kristi barmhjertighet og tilsidesetter hans forsoning og hans forløsnings kraft. ...For se alle små barn er levende i Kristus." (utdrag fra Moroni 8:8-22)

  Mormons ord om barns uskyld samsvarer med Jesu egne ord i Lukas 18:15-16: "La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til."

  Hvorfor ble Jesus døpt?

  Jesus måtte også bli døpt, selv om han var den eneste som har levd et fullkomment liv på jorden. Han ble døpt av døperen Johannes i elven Jordan, der det i følge Bibelens tekst var dypt nok vann til å utføre en dåp. Profeten Nephi kommenterer dette slik:

  "Og nå, hvis Guds Lam som er hellig skulle behøve dåp i vann for å fullkomme all rettferdighet, hvor meget mer skulle da ikke vi som er syndige trenge til dåp i vann!" (2. Nephi 31:5)

  Nephi taler mye om betydningen av dennen hendelsen - om hvorfor det var nødvendig at til og med Guds Sønn - som var uten synd - måtte døpes:

  "Og nå vil jeg spørre eder, mine elskede brødre, hvordan Guds Lam kunne fullkomme all rettferdighet ved å bli døpt i vann? Vet I ikke at han var hellig? Men skjønt han er hellig, viser han for menneskenes barn at han i kjødet ydmyket seg for Faderen, og vitnet for Faderen at han ville være lydig mot ham i å holde hans bud. Etterat han var døpt med vann dalte den Hellige Ånd ned over ham i en dues skikkelse. Dette viser menneskenes barn hvor rett stien er og hvor trang porten er som de skal gå igjennom, for han har satt dem et eksempel." (2. Nephi, 32:6-9).


  Relaterte artikler:
  Myndighet til å døpe

  SKRIV UT

  Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.