Gud har fremdeles profeter på jorden


Bibelen forteller oss om Guds kommunikasjon med menneskene: "For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene." (Amos 3:7).


"En bibel, en bibel! Vi har en bibel, og der kan ikke være noen annen bibel." (2. Nephi 29:3-13)

Hvorfor tror så mange at Gud ikke lenger taler til menneskene? Trenger vi ikke lenger veiledning i en tidsalder med mer forvirring ogh vantro enn noensinne før i menneskets historie? 2. Nephi 29:3-13 er en profeti om hvordan selv troende mennesker kan reagere når de får høre om Mormons Bok. Det har bygget seg opp en myte i den kristne verden om at Gud har talt alle sine ord til menneskene, og at disse ordene er samlet en gang for alle i Bibelen. Som offere for denne tradisjonen er mange oppriktige mennesker følelsesmessig forhindret fra å undersøke boken nærmere.

Mange mennesker ser at vi mer enn noensinne trenger en Guds profet som kan si "Så sier Herren". Usikkerheten er stor, både når det gjelder moral, etikk, religion og livsstil generelt. Kjærligheten er virkelig i ferd med å vokse seg kald, slik apostelen Paulus sa den ville gjøre i de siste dager. Bibelen er virkelig Guds ord, men Herren har så absolutt ikke sluttet å tale til menneskene gjennom profeter! Han lever - og han taler til oss i dag som han gjorde det på Bibelens tid.

En personlig opplevelse

En dag tok jeg mot til meg og ringte på døren til en dame jeg hadde kjent siden jeg var liten. Hun hadde vært en personlig kristen det meste av sitt liv. Jeg ønsket å gi henne et gratis eksemplar av Mormons bok. Hun møtte meg i døren med sin godt brukte Bibel i hånden. Hun presset Bibelen mot brystet og sa at Gud hadde åpenbart alt han ville fortelle menneskene, og at Mormons bok ikke var nødvendig. Hun ville ikke høre snakk om at Mormons bok kunne komme fra Gud, og ville ikke en gang ta den i mot som en gave. Jeg spurte om hun ville be om saken, så kunne vi prate om det igjen senere. Jeg fortalte at jeg hadde fått et klart svar fra Gud på min bønn om at Jesu Kristi Kirke virkelig er Guds verk på jorden. Hun svarte at det ikke hadde noen hensikt å prøve siden hun visste på forhånd hva svaret ville bli.

Hun var fanget i "fedrenes tradisjoner". Jeg tror ikke hun var i stand til å føle Herrens Ånd i akkurat denne saken på det stadiet hun var i livet, i den grad at hennes egne fordommer og sterke bestemthet ville overdøvet den Hellige Ånds stille hvisken. Fordommene var rett og slett et for stort hinder til at denne gode kvinnen kunne se kilden til det lyset som hun selv alltid hadde søkt etter. Løsningen lå rett foran henne (les Moroni 10: 3-5), men fordommer gjorde at hun ikke en gang klarte å prøve og se.

Profeten Nephi forutså at slike ting ville skje når Mormons bok skulle komme frem i de siste dager. Han må ha sett vår tid og visste hvordan mange ville reagere når noen prøvde å fortelle dem at Gud fremdeles taler til verden.

- - - - - - -

Det er en selvmotsigelse i seg selv å hevde at Bibelen inneholder alle Guds ord. Det er også ensbetydende med at man fornekter at vår Himmelske Fader og Jesus Kristus skal kunne tale til menneskene igjen. Svært mange troende har i tidenes løp innsett at deres tros puslespill mangler viktige brikker. De har derfor forsøkt å finne tilbake til sannheten ved å studere Bibelen grundig. Dette har resultert i hundrevis av trosretninger med motstridende bibeltolkninger. Ettersom maksimalt ett av disse trossamfunnene kan ha helt rett, viser dette at det skrevne ord ikke er i stand til å gi oss alle svarene.

Jesu Kristi Kirke forkynner det gledens budskap at Gud igjen taler til menneskene. Jesu Kristi evangelium er tilgjengelig for alle mennesker. Det er gjengitt til jorden med en sped start i 1820 da Gud Faderen og Jesus Kristus besøkte den da 14 år gamle Joseph Smith da han i ydmyk bønn spurte om råd angående hvilket trossamfunn som var det rette i Herrens øyne.

Siden Jesu Kristi Kirke som organisasjon og med prestedømmets myndighet ble gjenopprettet på jorden i 1830 har Gud kalt profeter til å lede kirken og til å være Hans profet og talerør til alle jordens mennesker, inkludert deg som leser dette. Da Joseph Smith ble myrdet i 1844 ble han etterfulgt av Brigham Young. Han ledet kirkens medlemmer bort fra forfølgelse og hat og inn i villmarken i det nåværende Utah i USA. Etter hans bortgang har Herren fortsatt å kalle profeter til å tjene Ham.

Guds profet i dag

Disse gode nyhetene er ikke reservert bare for det forrige århundret. Også i vår tid er Jesu Kristi Kirke ledet av en Guds profet - som er kalt av Gud ved inspirasjon og åpenbaring. Når dette skrives er Russell M. Nelson vår Himmelske Faders og Jesu Kristi profet på jorden for hele menneskeheten, og øverste embedsmann i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Han er ikke en karismatisk underholder eller TV-predikant. Han er en ydmyk, mild, klok og åndelig eldre mann med lang livsvisdom og en urokkelig tro og kunnskap om at Jesus Kristus er hans Frelser. Han er inspirert av Herren til å kunne fortelle oss Guds vilje med oss i vår egen tid, på samme måte som Guds profeter som vi leser om i Bibelen og Mormons Bok.

Vi oppfordrer deg som er på søken etter Guds vilje med deg å kontakte en lokal menighet av Jesu Kristi Kirke for å få vite mer. Alle henvendelser er helt uforpliktende. Du vil ikke bli besøkt eller kontaktet mer enn det du selv ønsker. Representanter fra Kirken vil gjerne dele det mest verdifulle man kan ha i livet med deg: En visshet om at Jesu Kristi sanne kirke finnes på jorden i dag - og at den er ledet av en sann Guds profet under ledelse av vår Herre Jesus Kristus.

Ta gjerne kontakt med en lokal menighet for å vite mer pr. telefon, e-post eller brevpost. Du finner kontaktinformasjon på www.JesuKristiKirke.no.

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.