Hvorfor finnes det mormonere, del 2


Fra konsekvensene av frafallet i den første kristne kirke, til gjenopprettelsen av kirken med evangeliet i sin fylde.


Korstog, erobring, krig og drap under dekke av kristen tro
Da frafallet var et faktum ble kirken og den kristne tro brukt som påskudd til krig, erobring, tortur og undertrykkelse.

Med de opprinnelige apostlenes bortgang forsvant også snart den siste gudgitte myndighet. Den inspirerte kirke som Guds Sønn selv hadde opprettet fantes ikke lenger på jorden. Kombinasjonen av ytre forfølgelse og medlemmenes egen villfarelse førte menneskeheten sakte men sikkert mot den mørkeste tidsalder i verdenshistorien.

Frafallets konsekvenser

Situasjonen nådde bunnen i middelalderen, der etterlevningene av den opprinnelige kristne kirke stod igjen som en maktpolitisk undertrykker der tortur, heksebrenning, religiøse kriger, forskjellsbehandling og maktkamp hadde erstattet den opprinnelige kristne praksis. Presteskapet var fordervet, og kirken erklærte selv at det ikke lenger fantes åpenbaring. De konkluderte med at Gud hadde sagt det han ønsket å si til menneskene, og at alle Guds ord for all fremtid var å finne i de skriftene som rundt 400 år etter Kristus var blitt samlet sammen til èn bok, nemlig Bibelen. Med dette argumentet hadde de et effektiv forsvar mot dem som stilte spørsmål omkring kirkeledelsens inspirasjon og myndighet. Himlene var lukket.

Frafallets tro og lære i dag

Flere av de myter som oppstod omkring Gud og Guds plan er fremdeles levende i vår tid. Myten om at Gud ikke lenger taler til menneskene, og at Bibelen inneholder alle Guds ord for all fremtid, er en av disse falske lærdommer som man stadig hører forkynt. Bibelens skrifter er selvsagt inspirerte og gudgitte, ja, de er akkurat det de gir seg ut for å være. Likevel viser det seg at ulike mennesker har tolket disse skriftene så forskjellig at vi i dag har hundrevis av ulike kristne trosretninger. I motsetning til i den første kristne kirke, var det ikke lenger noen bemyndiget prestedømsleder (profet eller apostel) som kunne klargjøre alle de motstridende synspunktene som etterhvert oppstod. Ingen kunne med myndighet fra Gud irettesette og veilede folket gjennom åpenbaring fra det høyeste. Konsekvensene av frafallet fra evangeliets sannheter lever vi side om side ved den dag i dag.

Evangeliet i sin fylde er gitt tilbake til jorden
Ved gjenopprettelsen av den kristne kirke åpnet himlene seg igjen, og Herren ga den tapte myndighet og evangeliets sannheter tilbake til menneskene.


Evangeliet er gjengitt!

Hvor skal så mennesket vende seg for å kunne skille mellom Guds vilje og vranglære og falske tolkninger av skriften. Er vi virkelig overlatt til oss selv og vår egen sviktende forståelse for all fremtid? Har Gud sluttet å tale til menneskene, slik den frafalne kirke selv erklærte? Gjelder ikke lenger profeten Amos' ord om at "Herren Gud gjør intet uten først å ha gjort det til kjenne til sine tjenere profetene" (Amos 1:3).

Vi har et gledens budskap til deg og alle mennesker som vil lytte: En vårdag i 1820 ble himmelens luker igjen åpnet. Vår himmelske Fader og Jesus Kristus utvalgte en ung gutt som Herrens profet, og ga gjennom ham i årene som fulgte tilbake all tapt lære, all prestedømsmyndighet og all makt som den første kristne kirke hadde. Organisasjonen med bemyndigede profeter, apostler, eldster og lærere ble gjenopprettet. Guds sanne plan for menneskene ble igjen forklart og nedtegnet, og prestedømsmyndigheten er gitt videre gjennom generasjonene til den tiden vi lever i idag. Dagens ledere av Jesu Kristi Kirke har denne myndighet som er så avgjørende for å holde kirken sammen med "èn tro, èn dåp, èn Herre", og den myndigheten som er så nødvendig for å avsløre vranglære, menneskelære, villfarelser og feiltolkninger.

Kirken har misjonærer og medlemmer over hele verden, inkludert de fleste større byer i Norge. Ta kontakt med et medlem eller den lokale menigheten for å vite mer. Gud har en plan for deg og alle mennesker. Livet har en vidunderlig og god hensikt.


Relaterte artikler:
Hvorfor finnes det mormonere, del 1
Hva er spesielt med Jesu Kristi Kirke?

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.