Kirkens historiske bakgrunn


Hvorfor og hvordan oppstod Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige?Bønn hjelper oss å holde budene med glede

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er et kristent, verdensomspennende kirkesamfunn grunnlagt i 1830. Jesu Kristi Kirke står hverken i katolsk eller protestantisk tradisjon, men betraktes som en gjenopprettelse av den første kristne kirke. Særtrekk inkluderer tro på åpenbaringer i vår egen tid, nålevende profeter og apostler og mer hellig skrift i tillegg til Bibelen.

Frafallet

Mens Jesus Kristus var på jorden ordinerte han tolv apostler og ga dem prestedømmet, eller myndighet til å handle i Guds navn. Kristus fortsatte å lede den første kristne kirke etter sin død og oppstandelse gjennom åpenbaring til apostlene. På den måten kunne de fremdeles forkynne evangeliet med inspirasjon og veiledning. Mye av deres lære og forkynnelse er nedtegnet i Det Nye Testamentet.

De første kristne ble imidlertid utsatt for en intens forfølgelse og vold. I tillegg ble de påvirket av tro, myter og skikker i andre religioner som omgav dem, og som etterhvert vant et visst inpass i den nye kristne tro. Apostlene ble etter hvert drept, og mange av kirkens egne medlemmer falt fra. Det oppsto forvirring om kirkens egentlige lære, og man prøvde å holde kirken sammen med vedtatte trosbekjennelser og kirkemøter.

På grunn av frafall og motsetninger innenfra og forfølgelse utenfra gikk det opprinnelige evangelium gradvis tapt. Ikke desto mindre overlevde mye av sannheten, videreført av gode og oppriktige mennesker, men helheten, åpenbaringene og Guds myndighet gikk tapt.

Under reformasjonen på 1500-tallet ble det søkt å fornye kirken. Man forsøkte å rette opp det man mente hadde gått galt. Mange store personer var med på denne prosessen. Men en reformasjon var ikke nok. Selv om viktige deler av evangeliet var blitt bevart gjennom århundrene, var avvikene og tapene fra det opprinnelige så stort at en helt ny gjenopprettelse var nødvendig ved Guds direkte inngripen. Dette innebar at det måtte kalles profeter og apostler igjen, som ved åpenbaring kunne lede kirken på nytt - slik det var i begynnelsen. Guds myndighet, prestedømmet, måtte også gis tilbake sammen med mange tapte læresetninger. Og ikke bare måtte det bli en gjenopprettelse av det gamle, men også en videreføring av Guds veiledning til menneskene, gjennom Hans profeter.

Gjenopprettelsen

Det første syn, Joseph Smith I 1820 gikk det en sterk vekkelse over Palmyra i delstaten New York i USA. Bondesønnen Joseph Smith var forvirret over alle trossamfunn og deres forskjellige lære. Han ønsket å finne ut hvilken av kirkene som var sann. Etter å ha undersøkt mange av dem leste han et vers i Jakobs brev i Det Nye Testamentet, kapittel 1 vers 5: "Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud- for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse- og så skal han få den". Dette verset gjorde mektig inntrykk, og han bestemte seg for å følge rådet- å be selv til Gud om hva som var rett. Som svar på denne oppriktige bønnen fikk han et syn. Han så en lysstøtte, klarere enn solen stige ned og hvile på ham.

"Da lyset hvilte på meg", skriver han, "så jeg to personer, hvis glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, stående over meg i luften. En av dem talte til meg, kalte meg ved navn og sa: Dette er min elskede Sønn. Hør ham!" Gud Faderen og hans sønn, Jesus Kristus, viste seg for Joseph Smith på denne måten i det som kalles det første syn. Joseph fikk beskjed om ikke å slutte seg til noe kirkesamfunn. Senere fikk han vite at han selv skulle bli et redskap i Herrens hender til å gjenopprette Guds egen kirke på jorden på nytt.

Gjennom denne og andre hendelser ble Joseph Smith således kalt til å bli Herrens profet, den første i nyere tid.

Kirkens utvikling de første årene

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble formelt organisert 6. april 1830 i Fayette, New York, med seks medlemmer. Gruppen vokste raskt, men ble møtt av hån, spott og intense forfølgelser fra lokalbefolkning såvel som fra presteskapet. Pøbelgjenger ble hisset opp og ville rykter ble spredt. Hus ble nedbrent, medlemmer banket opp, fengslet og sjikanert. De ble to ganger jaget på flukt fra sine hjem midtvinters, og mange ble drept. På tross av alt dette vokste kirken likevel raskt i antall. Joseph Smith ble selv myrdet sammen med sin bror Hyrum av en mobb i 1844, 39 år gammel, mens han satt i fengsel på falske anklager.

Brigham Young overtok nå kirkens ledelse og ble på grunn av stadig økende forfølgelse tvunget til å lede kirkens medlemmer videre vestover fra Navoo i Illinois og hele veien frem til det som idag er Salt Lake City i Utah, en strekning på ca. 1600 km i veiløs ødemark. Folk brukte primitive vogner og dro håndkjerrer, og mange av disse pionerene døde og gjennomgikk umenneskelige lidelser på veien. Men kirken fortsatte å vokse, og titusener fulgte i deres fotspor i årene som kom.

I Saltsjødalen bygde de opp sitt samfunn, og kirkens hovedkontor og ledelse har vært der siden den tid.

Kilde: Utdrag fra kirkens informasjonsbrosjyre.


Relaterte artikler:
Hvorfor finnes det mormonere?
Joseph Smiths første syn
Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2022 Kristus.no.