Bibelen og Mormons bok er Guds ord


Begge bøkene bekrefter hverandres budskap om at Jesus Kristus er verdens frelser.Joseph Smith og Oliver Cowdery under oversettelsen av gullplatene

Vi tror at Bibelen er Guds ord, og at dens mange skrifter tilsammen danner et sterkt vitne om Jesus Kristus, verdens Frelser. Vi tror også at Mormons Bok er Guds ord på lik linje med Bibelen.

Bibelen består av mange bøker som er delt inn i to hoveddeler: Det nye og det gamle testamentet. En vanlig misforståelse er å oppfatte Bibelen som ÉN bok. Faktum er at dens ulike tekster ble skrevet hver for seg i en periode på over 1000 år, og at alle de ulike skriftene ble samlet sammen til ett så sent som 400 år etter Kristus. Bibelen er med andre ord en samling av skrifter fra ulike tider og av ulike "forfattere".

Kirkens ledere har alltid vært samstemte om at Bibelen er Guds ord, og at dens ulike skrifter (som de fire evangeliene, de ulike brevene fra Paulus, Mosebøkene, Esaias, Jeremias osv.) er skrevet av inspirerte menn og profeter fra området rundt Israel. Som medlemmer setter vi stor pris på skriften, og gleder oss over Bibelens skrifter som en gave fra Gud til menneskene.

Dersom man ikke kjenner Bibelens historiske bakgrunn er det kanskje vanskelig å forstå hvorfor Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige også anser Mormons Bok som Guds ord. Man hører argumenter om at "Bibelen er nok", eller "man kan ikke ha to bibler". Slike misforståelser bunner vanligvis i mangel på kunnskap om de historiske fakta omkring Bibelen, og vanligvis i en oppfatning om at den er ÉN bok, og ikke en samling av mange ulike og adskilte skrifter.

"Ikke trekke fra eller legge til"

Når det f.eks. står i Johannes Åpenbaring at "man skal ikke legge noe til eller trekke noe fra denne bok", så må man huske på at Johannes Åpenbaring er en egen "bok" blant det nye testamentets mange "bøker". Da Johannes skrev ned sin åpenbaring omkring år 90, visste han ikke at det han skrev ville bli brukt som sluttkapittel i samlingsverket "Bibelen" over 300 år senere. Det er et ubestridelig faktum at Johannes ikke talte på vegne av alle fortidens profeters skrifter da han skrev sluttordene på sin store åpenbaring. Han mente simpelten at ingen måtte endre på det han selv hadde skrevet - det han hadde fortalt var Guds ord slik han hadde mottatt det. Faktisk mener mange biblelforskere at Johannes Evangelium ble skrevet omtrent 10 år senere enn Johannes Åpenbaring. Se egen artikkel om dette temaet.

Skrifter som mangler i Bibelen

For å få en ytterligere bedre forståelse av at Bibelen består av et utvalg skrifter (og ikke en komplett samling av alle Guds ord) er det viktig å vite om at det i løpet av de 66 bøkene en rekke ganger henvises til bøker, profeter og skrifter som hverken finnes i Bibelen eller som verden har kjennskap til i dag.

Hva er Mormons bok?

Mormons bok er en oversettelse av gamle skrifter fra et folk som utvandret fra Israel 600 år før Kristus. Gud hadde profeter blant dette folket også, og de profeterte om at Jesus skulle komme til jorden. Mormons bok følger dette folkets historie med vekt på deres forhold til Gud og Kristus i en periode på over 1000 år. Disse gamle skriftene ble oversatt av Joseph Smith med Guds gave og kraft, og utgitt på engelsk for første gang i 1830. Lenge ble det benyttet dansk oversettelse i Norge, mens den første norske oversettelsen ble trykket i 1950.

Mormons bok bevitner at Bibelens budskap er SANT. Den er "et annet vitne om Jesus Kristus", og inneholder Guds ord til menneskene på samme måte som Bibelen gjør det.

Vi er takknemlige for Mormons Bok, liksom vi er takknemlige for Bibelen. Det går ikke an å velge mellom disse to skriftsamlingene, like lite som det går an å velge mellom f.eks. de to bøkene "Lukas Evangelium" og "Matteus Evangelium" i Bibelen. Alle skriftene er Guds ord - og alt er Guds gave til menneskene for å hjelpe oss til tro på verdens Frelser: Jesus Kristus, Guds Sønn.

Beviset?

Det finnes i dag en rekke såkalte "beviser" på at Mormons Bok og Bibelen er historisk korrekte. Det er imidlertid som kjent vanskelig eller umulig å bevise åndelige ting med vitenskapelige metoder. Gud har heldigvis gitt alle mennesker et løfte om at dersom vi oppriktig ønsker å vite om Mormons bok er sann eller ikke, så kan vi få hjelp til dette:

Hvis du vil lese boken og be til Gud om den er sann med en ærlig hensikt, så vil Gud åpenbare sannheten av boken ved den Hellige Ånds kraft.

Dersom Mormons Bok er sann, da er Bibelen også sann. Vi vitner om at den hellige skrift er Guds ord, og at Gud lever. Han taler til profeter i vår tid, slik at vi ikke farer vill og legger ord i munnen på vår skaper i form av nye læresetninger eller samfunnstilpassede religiøse regler. Vi oppfordrer deg til å finne ut av disse tingene for deg selv, i ditt eget hjerte. Det er lett å la seg påvirke av dem man ferdes sammen med, men Gud har gitt sitt løfte: Dersom dere vil be til ham med et oppriktig ønske om få et SANT svar, da vil han gi dere overbevisningen ved sin ånd: Som en varm og fredfylt følelse av sikkerhet.


Relaterte artikler:
Hva er Mormons bok?
Joseph Smiths første syn

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.