Oversettelsen av Mormons bok


Av hvem og hvordan ble Mormons bok oversatt?


Et historisk innblikk i de enestående hendelsene rundt oversettelsen og trykkingen av Mormons bok, og hvem som var involvert i dette arbeidet med å skrive, finansiere og trykke boken.


Joseph Smith oversetter Mormons bok

Her kan du lese om prosessen fra etter at Joseph Smith hadde mottat gullplatene fra engelen Moroni, og frem til boken var både ferdig oversatt og utgitt for første gang.

Joseph Smith oversetter Mormons bok

Blant Kirkens medlemmer har mange den oppfatning at profeten Joseph Smith brukte mesteparten av tiden mellom september 1827 da han mottok platene, og høsten 1829 til å oversette Mormons bok. Dette er ikke korrekt. Fordi datoene mangler er det umulig å si helt nøyaktig hvor lang tid det tok for ham å gjøre seg ferdig med oversettelsen, men av de historiske opplysninger vi har, vet vi at mange dager ble brukt til annet arbeide og at ikke noe forsøk ble gjort på å oversette etter at han hadde påtatt seg slikt arbeide. Av og til ba Herren ham om å stanse oversettingen. Eksempelvis sa Herren ved en anledning: "Jeg (sier) deg Joseph, når du har oversatt noen få sider til, skal du vente en stund, helt til jeg igjen befaler deg." Grunnen til dette var at hans fiender lå på lur for å ødelegge ham og verket, og atter sa Herren: "Arbeid ikke hurtigere enn hva du har styrke og midler til å oversette, men vær flittig inntil enden."

Hva er Urim og Thummin?

Sammen med gullplatene overleverte engelen Moroni to stener til Joseph. Disse ble kalt Urim og Thummin. Vi kan lese om Urim og Thummim også i Bibelen, der de fremstår som hellige gjenstander som åpnet kanaler til Guds kraft, lys og kunnskap. Oversatt fra hebraisk betyr Urim og Thummin passende "Lys og perfeksjon". Urim og Thummin er altså hjelpemidler forberedt av Gud. På mirakuløst vis åpner de for å motta åpenbaring fra Herren og gir evnen til å oversette språk. (Se relevante historier om oversettelse i Mosiah 8:13 og Ether 3:21–28.) Joseph Smith skulle og kunne ikke oversette Mormons bok fordi han som menneske hadde kunnskap om eller kunne tyde de gamle, fremmede skrifttegnene på gullplatene. Oversettelsen skulle gjøre ved Guds kraft, ved inspirasjon direkte fra Herren.

Joseph forbereder seg til å oversette

Joseph Smith mottok platene og Urim og Thummim den 22. september 1827. På grunn av forfølgelse, fattigdom og fordi han måtte "arbeide med sine egne hender" til livets opphold, kom ikke oversettelsen av opptegnelsen i gang for fullt det året. Imidlertid brukte han mye tid på å studere skrifttegnene, gjøre seg kjent med dem og hvordan han skulle bruke Urim og Thummim, det redskap som var beredt til dette. Vi får ikke noe av verdi bare ved å be om det. Det kreves også tilegnelse av kunnskap og ferdighet etter målbevisst studium og innsats. Profeten oppdaget at slik var det også når det gjaldt oversettelsen av Mormons bok.

Martin Harris og Charles Anthon

Mellom desember 1827 og februar 1828 skrev profeten av en del av skrifttegnene fra platene. I februar tok Martin Harris med seg avskriften til professor Charles Anthon i New York, som skrev en erklæring om at det var ekte egyptiske skrifttegn. Anthon bekreftet også at oversettelsen av disse tegnene var korrekt. Da Martin fortalte ham om Joseph Smith og at han hadde mottatt platene fra engelen Moroni, tok derimot Anthon erklæringen og rev den. Han sa at det ikke fantes engler. Martin Harris gikk etter dette til Dr. Samuel L. Mitchill med avskriften, og mottok en erklæring fra ham om at skrifttegnene var ekte.

De 116 tapte sidene

Den 12. april 1828 begynte Martin Harris å skrive mens profeten oversatte forkortelsen som forteller historien om Lehi og ned til kong Benjamins dager. Disse 116 sidene ble stjålet da Martin Harris tok dem med for å vise dem sin tvilende kone, og fordi han hadde vært ulydig, fikk han ikke anledning til å være skriver mer. Profeten Joseph mistet i tillegg sin gave en stund, som straff for at han mot Guds instruksjoner hadde latt seg presse til å gi fra seg oversettelsen.

Oliver Cowdery blir skriver

Oliver Cowdery kom til profeten i Harmony, Pennsylvania, den 5. april 1829, og to dager senere begynte han å skrive mens Joseph Smith dikterte. Vi må ikke glemme at de nok en gang måtte begynne helt fra begynnelsen og dekke den samme periode som det tapte manuskriptet omhandlet, men mer detaljert, for de oversatte nå Nephis små plater.

Oversettelsen med Oliver Cowdery som skriver fortsatte uten avbrytelse frem til 15. mai 1829 da disse to menn som hadde et ønske om å vite mer om dåp gikk inn i skogen for å be og mottok Det aronske prestedømme av døperen Johannes.Efter denne viktige begivenhet måtte Joseph Smith og Oliver Cowdery forandre sitt oppholdssted på grunn av opposisjon, og de flyttet derfor fra Harmony, Pennsylvania, til familien Whitmers hjem i Fayette, Seneca County, New York.

Det var i begynnelsen av juni måned i 1829 at Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris sammen med Joseph Smith gikk ut i skogen, søkte Herren i bønn og ble besøkt av en engel som viste dem platene. Det var også ved denne anledning at de hørte Herrens røst som fortalte dem at opptegnelsen var blitt oversatt ved Guds gave og kraft.

Omtrent på denne tiden skriver også Joseph Smith: "I mellomtiden, og da oversettelsen nærmet seg slutten, dro vi til Palmyra, Wayne County, New York, sikret oss opphavsretten og inngikk en avtale med hr. Egbert B. Grandin om å trykke fem tusen eksemplarer for tre tusen dollar." Et så stort opplag som 5000 bøker var et enormt antall på denne tiden. Det virker for øvrig som at opphavsretten ikke ble sikret før oversettelsen var fullført, og det profeten Joseph her sier, tyder på at så er tilfelle. Opphavsretten er datert 11. juni 1829.

Hvor lang tid tok oversettelsen?

Joseph begynte å oversette platene i 1827 da han var 21 år gammel, kort tid etter han mottok dem fra engelen Moroni. Det var da de senere tapte 116 sidene ble skrevet. Det aller meste av Mormons bok (531 sider på engelsk) ble deretter oversatt fra de av platene som inneholdt en kirkelig opptegnelse. Denne oversettelsen skjedde i løpet av omtrent 65 arbeidsdager mellom april og juni 1829, med Oliver Cowdery som skriver. (Tidligere hadde også Martin Harris, John Whitmer og Emma Smith fungert som skrivere.)

Joseph prøvde ut ulike måter som hjalp ham å fokusere under oversettelsen, blant annet satt han til tider bak et forheng, og andre ganger forsøkte å stenge ute andre inntrykk ved å legge ansiktet ned i en hatt.

Trykkpressen i trykkeriet til Grandin

Mormons bok blir trykket

Etter at oversettelsen var ferdig, tok det noe tid å treffe de nødvendige foranstaltninger med trykkeriet til 23 år gamle Egbert Bratt Grandin og skaffe det pengebeløp som trengtes for å trykke boken. Pengene ble skaffet ved at Martin Harris solgte sin personlige eiendom, nærmere bestemt 151 mål av gården sin. I mellomtiden laget Oliver Cowdery, på Joseph Smiths anmodning, en fullstendig kopi av manuskriptet og det var denne kopien av manuskriptet som ble overlevert til trykkeren – et ark av gangen – inntil Mormons bok var trykt. Den 23 år gamle Grandin fortsatte trykkingen i august 1829.

Hensikten med Mormons bok

Den 26. mars 1830 var Mormons bok til salgs i Grandins bokhandel. Tittelsiden inneholdt Moronis kunngjøring av at hensikten med Mormons bok er "å overbevise jøde og hedning om at JESUS er KRISTUS, den Evige GUD." Mormons bok har siden den gang blitt trykket i over 192 millioner eksemplarer.


Relaterte artikler:
Utgivelsen av Mormons bok
Bibelen og Mormons bok
De tre vitners vitnesbyrd
De åtte vitners vitnesbyrd

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2022 Kristus.no.